પારસી   મરણ 

 રતન ફ્રેદુન પોસ્તવાલા તે મરહુમો ફ્રેદુન અને નરગીશ પોસ્તવાલાના દીકરા. તે નરગીશના ખાવીંદ. તે શેહેરૂ ખરશેદ દેસાઇ તથા મરહુમ દીનુ ફરદુન પોસ્તવાલાના ભાઇ. તે મરહુમો સોરાબજી અને પેરીન ભાદાના જમાઇ. (ઉં. વ. ૭૮) રે.  ઠે. રૂમ નં.૧૨, ગોલવાલા બિલ્ડિંગ નં.૭, ૮મો લેન, પીતલે મારૂતી મંદિરની બાજુમાં, ખેતવાડી, ગિરગાંવ, મુંબઇ-૪૦૦૦૦૪. ઉઠમણાંની ક્રિયા:  તા. ૨૯-૫-૨૨ના રોજે બપોરે ૩.૪૦ કલાકે, બેલેટ નં.૬માં છેજી.
ઓસ્તી મીસીસ કુમા બરજોર પન્ડોલ તે મરહુમો ઓસ્તા બરજોર નરીમાન પન્ડોલના ધણિયાની. તે મરહુમો જરબાનુ તથા નરીમાન દાદાભાઇ પન્ડોલના વહુ. તે મરહુમો મોટામાય તથા દારબશાહ હોરમસજી ભાઠેનાના દીકરી. તે અરનવાઝ  અસ્પી જીજીભાઇ ને ઓસ્તા યઝદીના માતાજી. તે અસ્પી ને માનેકના સાસુજી. તે નોશીર ને દોલી પરવેઝ બહેરામ કામદીન તથા મરહુમ જસીના બહેન. (ઉં. વ. ૯૦) રે. ઠે. ૧૪, કલોવર એપાર્ટમેન્ટ, ત્રીજે માળે, નોશીર ભરૂચા માર્ગ, સ્લેટર રોડ, મુંબઇ-૪૦૦૦૦૭. ઉઠમણાંની ક્રિયા : ૩૦-૫-૨૨ બપોરે ૩.૪૫ પી. એમ. ડુંગરવાડી ઉપરની વાડીયા બંગલીમાં છે.