પારસી     મરણ 

એરચ જહાંગીર ડોલાસા  તે મરહુમો કુંવરબાઇ તથા જહાંગીરજી ડોલાસાના દીકરા. તે મરહુમ ફ્રેની એરચ ડોલાસાના ખાવીંદ. તે મરહુમો રૂસી જહાંગીર ડોલાસા, બખ્તાવર કાથાવાલા ને દોલી બજી મલ્લુના ભાઇ. તે ગયોમર્દ કાથાવાલા ને ખોજેસ્ત કાથાવાલાના નેવ્યુ. (ઉં. વ. ૯૩)  રે. ઠે. રૂમ. નં. ૩૭, ત્રીજે માળે, નવરોઝ બાગ, ડો. એસ. એસ. રાવ રોડ, લાલબાગ, મુંબઇ-૪૦૦૦૧૨. ઉઠમણાંની ક્રિયા : ૧૮-૯-૨૧ બપોરે ૩.૪૫ પી. એમ. લાલબાગ મદ્યે વાડીયા અગિયારીમા છે.
ખોરશેદ ગુસ્તાદ સદરી તે મરહુમો પીરોજા તથા રૂસ્તમ અરદેશર નેકુના દીકરી.  તે મરહુમ ગુસ્તાદ કાવસજી સદરીના ધણીયાણી. તે ફરઝાદ ગુસ્તાદ સદરી તથા મરહુમ દેલનાઝ વીરાફ સોડાવોટરવાલાના માતાજી. તે જેનીફર ફરઝાદ સદરી ને વીરાફ નાદીર સોડાવોટરના સાસુજી. તે ઝરીન જીમી બોધાનવાલા તથા મરહુમ પરવેઝ રૂસ્તમ નેકુના ના બહેન. તે મરહુમો ધનમાય તથા કાવસજી એદલજી સદરીના વહુ. (ઉં. વ. ૭૮) રે. ઠે. આર/૧૪, નવરોઝ બાગ, લાલબાગ, ડૉ. એસ. એસ. રાવ રોડ, મુંબઇ-૪૦૦૦૧૨.  ઉઠમણાંની ક્રિયા :૧૯-૯-૨૧ બપોરે ૩.૪૫ પી. એમ. લાલબાગ મદ્યે નવરોઝ બાગમાં વાડીયા અગિયારીમાં છે.